Wójt Gminy Zblewo ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

Materiał informacyjny Gminy Zblewo

WÓJT GMINY ZBLEWO
NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO XLVI/341/18
z dnia 15.02.2018 r i UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO XXXV/269/21 z dnia 16.06.2021r.
OGŁASZA XIX PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Dla w/w nieruchomości wprowadzane są aktualnie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomości wg projektu przeznaczone zostaną pod tereny zabudowy usług, rzemiosła, produkcji, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomości usytuowane są w bardzo bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22.

Przetarg odbędzie się 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Zblewo sala konferencyjna.

Wadium płatne jest na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku 28834200094000010120000003 w terminie do dnia 31 lipca 2021 r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 21 lub pod nr telefonu 58 5884381 .

Materiał oryginalny: Wójt Gminy Zblewo ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości - Starogard Gdański Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie