Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza I publiczny ograniczony ustny przetarg

Materiał informacyjny Gminy Starogard Gdański
Udostępnij:

Wójt Gminy Starogard Gdański
ogłasza
I publiczny ograniczony ustny przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na cele rolne stanowiących własność Gminy Starogard Gdański położonych we wsiach:

Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starogard w dniu 30 września 2021 r. o godz.:
1) 900 na działkę nr 113/2 położoną we wsi Krąg,
2) 930 na działkę nr 55/4 położoną we wsi Rokocin,

Przetarg na dzierżawę w/w działek ogranicza się wyłącznie do rolników, którzy są płatnikami podatku rolnego z terenu gminy Starogard Gdański i prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 1,00 ha na podstawie Uchwały Nr XIX/190/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Starogard Gdański.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1) Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (zgodnie z powyższą tabelką) na konto Urzędu Gminy nr 35834000010004684820000005, najpóźniej do dnia 27 września 2021 r. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto tut. Urzędu.
2) Potwierdzenie wniesienia wadium.
3) Oświadczenie, iż osoby biorące udział w przetargu są płatnikami podatku rolnego z terenu gminy Starogard Gdański i prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 1,00 ha.
4) Oświadczenie o nieposiadaniu zaległych zobowiązań finansowych wobec gminy Starogard Gdański z tytułu wcześniej zawartych umów dzierżawy.

Wpłata wadium i uczestnictwo w przetargu jest równoznaczne z uznaniem, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:
W/w oświadczenia i dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem „przetarg na działkę nr ……we wsi ……….” do dnia 27 września 2021 r. do godz. 13.00 w biurze podawczym tut. Urzędu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu:
Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów, najpóźniej w dniu 29 września 2021 r. (po godz. 8.00), wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz opublikowana na stronie BIP lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, pokój 323, tel. 58/5625067 w. 323.

Dodaj ogłoszenie