Starosta Starogardzki informuje

Materiał informacyjny Powiatu Starogardzkiego
Udostępnij:

OBWIESZCZENIE

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 1363) oraz na podstawie art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. Poz. 735).

obwieszcza

że w dniu 23.07.2021r. na wniosek Burmistrza Skarszew z dnia 04.05.2021r., wydana została decyzja nr AB.673.3.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - „rozbudowę, przebudowę i odtworzenie infrastruktury ul. Św. Jana, Zduńskiej, Szkolnej, Kościelnej i Kowalskiej” . Roboty budowlane realizowane będą w Skarszewach, na działkach ewidencyjnych:

Inwestycja na terenie:

 1. oznaczenie nieruchomości lub ich części mających stanowić linie rozgraniczające tereny dróg gminnych (działki przejmowane pod pas drogowy powstałe w wyniku podziału zaznaczono z gwiazdką, działki przejmowane w całości pod pas drogowy zaznaczono z dwiema gwiazdkami)

  • ul. Szkolna – droga gminna nr 197034G, obręb 7 w Skarszewach, dz. nr: 179/1, 49/1, 50/1, 51/1, 177/1, 175/1, 178/1, 178/2, 202/1**, 48/1**, 48/2**, 49/2**, 50/3**, 178/3**, 177/3* (z podziału 177/2), 175/3* (z podziału 175/2),
  • ul. Zduńska – droga gminna nr 197044G, obręb 7 w Skarszewach, dz. nr 45, 55, 29/1* (z podziału 29), 27/1* (z podziału 27), 26/1* (z podziału 26), 25/1* (z podziału 25), 24/1* (z podziału 24), 57/1* (z podziału 57), 60/1* (z podziału 60), 61/1* (z podziału 61), 64/1* (z podziału 64), 341/1* (z podziału 341),
  • ul. Kowalska – droga gminna nr 197015G, obręb 7 w Skarszewach, dz. nr – 191,
  • ul. Kościelna – droga gminna nr 197014G, obręb 7 w Skarszewach, dz. nr – 44,
  • ul. Świętego Jana – droga gminna nr 197009G, obręb 7, w Skarszewach, dz. nr – 21, 9/1, 8, 9/4, 31,
  • ul. Wybickiego – droga gminna nr 197040G, obręb 5, w Skarszewach, dz. nr – 36,
  • ul. Kościuszki – droga gminna nr 197038G, obręb 6, w Skarszewach, dz. nr – 60/1**,
 2. pozostałe działki objęte robotami (nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone (działki powstałe w wyniku podziału zaznaczono z trzema gwiazdkami)

  • obręb 7 w Skarszewach, dz. nr: 202/2, 177/4*** (z podziału 177/2), 175/4*** (z podziału 175/2), 51/2, 56, 57/2*** (z podziału 57), 60/2*** (z podziału 60), 61/2*** (z podziału 61), 64/2*** (z podziału 64), 23/2, 66/1, 341/2*** (z podziału 341)

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17, pok. Nr 05 (parter), tel. 58 767-35-23, (poniedz., wtorek w godz. 7.30-15.30, środa w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00, czwartek- dzień pracy wewnętrznej- wydział nieczynny dla klientów) w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Starogard Gdański, 23.07.2021 r.

Dodaj ogłoszenie