Starosta Starogardzki informuje

Materiał informacyjny Powiatu Starogardzkiego
Udostępnij:

GG-V.6840.4.2019

Starosta Starogardzki
informuje,
że decyzją z dnia 14 grudnia 2020 roku ogłosił wykaz
nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostało do zbycia bezprzetargowo, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 35/2 o powierzchni 0,5035 ha, położonej w obrębie Kopytkowo, na rzecz jej użytkownika wieczystego – wyszczególniona w załączniku.

Dla zbywanej działki nr 35/2 w obrębie Kopytkowo nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Smętowo Graniczne Nr X/57/2015 z dnia 22 lipca 2015 r., przedmiotowa działka oznaczona jest jako teren: linii kolejowej jako źródło zanieczyszczeń i hałasu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po podjęciu decyzji przez Starostę Starogardzkiego.

Informacji udziela Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, tel.: /0-58/ 76 – 73 – 573.

S T A R O S T A
Kazimierz Chyła

Dodaj ogłoszenie