Ogłoszenie Wójta Gminy Starogard Gdański

Materiał informacyjny Gmina Starogard Gdański
Udostępnij:

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STAROGARD GD.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zmianami), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Starogard Gdański Uchwały Nr XXXIV/410/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/2 położonej w obrębie geodezyjnym Sucumin oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mailowy [email protected], w terminie do dnia 30 listopada 2021r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Starogard Gdański.

Dodaj ogłoszenie