Ogłoszenie Wójta Gminy Starogard Gdański

Materiał informacyjny Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD.
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami),

podaje się do publicznej wiadomości informację

o przyjęciu uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXI/365/2021 z dnia 6 maja 2021r. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański.

Z w/w dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art.55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Starogard Gd. w Wydz. Planowania Przestrzennego i Nieruchomości lub na stronie urzędu: www.bip.ugstarogard.pl zakładka akty prawne – zagospodarowanie przestrzenne.

Informację tę zamieszcza się również w publicznie dostępnym wykazie ekoportal pod adresem: wykaz.ekoportal.pl

Dodaj ogłoszenie