Ogłoszenia Wójta Gminy Starogard Gdański

Materiał informacyjny Wójta Gminy Starogard Gdański
Udostępnij:

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r, poz. 741 ze zmianami), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1) i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami) oraz realizując uchwałę Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXX/330/2021 z dnia 18 lutego 2021r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 72/20 położonej w obrębie Siwiałka.

Projekt planu będzie wyłożony w dniach od 22 października do 23 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, w godz. od 8.00 do 15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 58 56 250 67 wewn.318) oraz będą dostępne na stronie urzędu: www.ugstarogard.pl w BIP, zakładka: akty prawne – zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 26 października 2021r o godz. 15.00. w siedzibie Urzędu Gminy Starogard Gd. ul. Sikorskiego 9, sala obrad II piętro

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Starogard Gd. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2021r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w formie zgodnej z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Wójta Gminy Starogard Gd. w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r, poz. 741 ze zmianami), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1) i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami) oraz realizując uchwałę Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXIX/329/2021 z dnia 18 lutego 2021r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 50/13 położonej w obrębie Rywałd.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będą wyłożone w dniach od 22 października do 23 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, w godz. od 8.00 do 15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 58 56 250 67 wewn.318) oraz będą dostępne na stronie urzędu: www.ugstarogard.pl w BIP, zakładka: akty prawne – zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 26 października 2021r o godz. 14.00. w siedzibie Urzędu Gminy Starogard Gd. ul. Sikorskiego 9, sala obrad II piętro

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Starogard Gd. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2021r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w formie zgodnej z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu oraz stanowiskami organów. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Starogard Gd., ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2021r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Starogard Gd. w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Dodaj ogłoszenie