OBWIESZCZENIE Starosty Starogardzkiego

Materiał informacyjny Powiatu Starogardzkiego
Udostępnij:

OBWIESZCZENIE

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 11d ust. 5, 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2018r. poz. 1474) oraz na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256),

obwieszcza

że na wniosek Wójta Gminy Skórcz z dnia 30.11.2020r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej gminnej nr 243051G (na odcinku od 0+000 do 0+610km) w miejscowości Mirotki, obręb ewidencyjny Mirotki, gmina Skórcz

Roboty budowlane realizowane będą na działkach ewidencyjnych:
działki pasa drogowego drogi gminnej (istniejące oraz przejmowane w całości lub w wyniku podziału: działki przejmowane pod pas drogowy, powstałe w wyniku podziału, zaznaczono gwiazdką): w gminie Skórcz [221310_2] obręb Mirotki [0004]: 141/3, 198, 216/3* (powstała z podziału działki nr 216/2), 141/6* (powstała z podziału działki nr 141/2), 219/1* (powstała z podziału działki nr 219), 220/1* (powstała z podziału działki nr 220), 222/1* (powstała z podziału działki nr 222), 223/1* (powstała z podziału działki nr 223), 224/1* (powstała z podziału działki nr 224), 231/1* (powstała z podziału działki nr 231), 232/1* (powstała z podziału działki nr 232), 236/1* (powstała z podziału działki nr 236), 217/1* (powstała z podziału działki nr 217), 233/1* (powstała z podziału działki nr 233).

Strony mają prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 21 stycznia 2021r. w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17, pok. Nr 06 (parter), tel. 58 767-35-24, (poniedz., wtorek w godz. 7.30-15.30, środa w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00, czwartek- dzień pracy wewnętrznej- wydział nieczynny dla klientów).

Dodaj ogłoszenie