Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pelplin

Artykuł sponsorowany Gmina Pelplin
Udostępnij:
z dnia 8 września 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu pięciu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741), art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Pelplinie:

  1. NR XXX/216/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ropuchy, obejmującego część działki nr 68/4 (po podziale nr 68/5) w gminie Pelplin
  2. NR XXXVI/247/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment miasta i gminy Pelplin, w rejonie ul. Starogardzkiej.
  3. NR XXII/201/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński.
  4. NR XXII/198/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Pelplina przy ul. Gen. Maczka.
  5. NR XXII/199/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rajkowy, gmina Pelplin.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pięciu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  1. dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ropuchy, obejmującego część działki nr 68/4 (po podziale nr 68/5) w gminie Pelplin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
  2. dla obszaru obejmującego fragment miasta i gminy Pelplin, w rejonie ul. Starogardzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
  3. dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński - dla projektu dokumentu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
  4. dla fragmentu miasta Pelplina przy ul. Gen. Maczka - dla projektu dokumentu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
  5. dla części obrębu geodezyjnego Rajkowy, gmina Pelplin - dla projektu dokumentu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

w dniach od 20.09.2021r. do 12.10.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, pokój nr 29, w godzinach pracy urzędu. Projekty przedmiotowych planów miejscowych dostępne będą również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w zakładce „Komunikaty i obwieszczenia”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.10.2021r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin w Sali nr 20.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2021 r.: w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin lub w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin: [email protected] bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania projektów planów na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy urzą[email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2021 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektów planów miejscowych będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Polityka prywatności dotycząca bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych dostępna jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu pod linkiem: http://pelplin.pl/cms/3630/rodo.

Materiał oryginalny: Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pelplin - Pomorskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie