Informacja Starosty Starogardzkiego

Materiał informacyjny Powiatu Starogardzkiego

Starosta Starogardzki
informuje,
że decyzją z dnia 19 października 2020 roku ogłosił wykaz
nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostało do zbycia: bezprzetargowo, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 154/264 o powierzchni 0,0023 ha, położonej w obrębie 23 miasta Starogard Gdański, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, tj. działki nr 8/13, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania oraz bezprzetargowo w drodze darowizny, w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działki nr 508/2 o powierzchni 0,2163 ha i nr 765/2 o powierzchni 0,0501 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Osiek, Gmina Osiek, na cel publiczny – wyszczególnionych w załączniku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po podjęciu decyzji przez Starostę Starogardzkiego.

Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, tel.: (0-58) 76 73 573.

S T A R O S T A
Kazimierz Chyła

Dodaj ogłoszenie