Na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza:

Na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Paderewskiego 10, zlokalizowanego na I piętrze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej geodezyjnie nr 283, obręb 17, o powierzchni 454 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD1A/00000844/5:
1. Powierzchnia użytkowa lokalu i piwnicy w m2: 114,91 + 33,79, Ilość pokoi: 5, Udział w gruncie i w częściach wspólnych: 0,237, Cena wywoławcza w zł: 140 000,00, Wadium w zł: 14 000,00, Postąpienie minimalne w zł: 1 400,00.

Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.

Pierwszy przetarg ogłoszono na dzień 15 lutego 2012 r., drugi na 16 maja 2012 r., trzeci na 25 lipca 2012 r.
Przetarg odbędzie się 26 września 2012 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 1000. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 20 września 2012 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

Lokal można będzie oglądać 17 września 2012 r. w godzinach 1500 – 1530.

25 września 2012 r. (wtorek) od godz. 1000 do 1500 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na w/w lokal mieszkalny w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.